Buurtconferentie januari 2018

Verslag Buurtconferentie Plantage Weesperbuurtvereniging 26 januari 2018

Inleiding

Op 26 januari 2018 heeft de Plantage Weesperbuurtvereniging buurtbewoners uitgenodigd deel te nemen aan een buurtconferentie. Deze Buurtconferentie had twee doelen:

 1. Inventariseren waar voor de buurtbewoners de belangrijkste aandachtspunten liggen: hoe willen we de buurt versterken
 2. Confrontatie met de politieke partijen en hun programma’s en hun vertegenwoordigers opdat bewuster gekozen kan worden tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Met de opbrengsten wil de Plantage Weesperbuurtvereniging haar eigen prioriteiten waar nodig bijstellen. Immers, zij vertegenwoordigt in eerste instantie de leden en hun prioriteiten, maar via deze ook hen die in de Plantage Weesperbuurt wonen en werken.

De thema’s

Tijdens de Buurtconferentie zijn vijf thema’s bediscussieerd:

 1. Wonen en werken
 2. Groen en omgeving
 3. Verkeer
 4. Veiligheid
 5. Voorzieningen

We hebben daarbij vermeden de concrete lopende zaken waar al veel aandacht voor is te vermijden (Nieuwbouw St. Jacob, Namenmonument, herprofilering Plantage Middenlaan), tijdelijke aandachtspunten die in een langer perspectief geplaatst moeten worden. Dit betekent niet dat de aandacht daarvoor weg is, integendeel!  Dat langere perspectief moet wel basis zijn voor ons handelen als buurtvereniging op concrete thema’s.

De avond was goed bezocht: ruim honderd buurtbewoners kwamen praten en luisteren met en naar elkaar en de vertegenwoordigers vanuit de gemeentelijke politieke partijen:

SP                                                       Tiers Bakker

CDA                                                   Jacques Klok

VVD                                                   Bas van der Sande

D’66                                                   Mark van der Veer

Groen Links                                     Zeeger Ernsting

Partij v.d. Dieren                            Anke Bakker

 

Andere partijen zijn wel uitgenodigd maar hebben daar niet op gereageerd.

Avond bestond uit twee delen: en werd gemodereerd door buurtgenoot Anton Arts.

Voor de pauze konden buurtbewoners rond een aantal tafels met per tafel een thema met elkaar in discussie gaan over waar wat hen betreft de prioriteiten ten aanzien van dat thema lagen. Na de pauze konden politici op deze prioriteiten reageren, o.a. aan de hand van hun verkiezingsprogramma, en met elkaar en het publiek ij discussie gaan.

Tijdens de avond zijn veel suggesties gedaan, waaruit we de meest gedeelde waren:

De belangrijkste aandachtspunten waren:

 1. Wonen en werken
 2. Een balans tussen wonen en werken en voorzieningen, een evenwichtig woningaanbod, en mix van voorzieningen: winkels, horeca, kinderdagverblijven, sportmogelijkheden, broedplaatsen
 3. Het winkelaanbod is de laatste jaren aanzienlijk verschraald ten bate van te veel horeca, waarbij de balans teveel is doorgeslagen naar pizzeria’s en hotelfaciliteiten met resulterende overlast door zowel gasten als installaties. Meer prioriteit wordt gevraagd voor diversiteit van winkels, en een totale stop op nieuwe horecavergunningen zou op prijs gesteld worden.
 4. Men pleit ook voor instandhouding, en daarmee tegen verkoop, van woningen voor sociale- en midden huur inclusief betaalbare woningen voor ouderen . Betaalbare woningen en zorgvoorzieningen zijn opgeofferd aan de overspannen woningmarkt en hotelvoorzieningen met verlies aan sociale samenhang en overlast tot gevolg.

 

 1. Groen en Omgeving

 

 1. Men ziet veel meer ruimte voor vergroening. De Weesperstraat is daar zeker een voorbeeld van, zeker gezien de normoverschrijding van fijnstof moet dit eerste prioriteit hebben.
 2. Verdwijnen van groen, zoals nu bijvoorbeeld dreigt op het Roeterseiland, moet worden tegengegaan.
 3. Aandacht voor onderhoud en schoonhouden van parken en plantsoenen, en waar nodig plaatsen van openbare toiletten.
 4. Plaatsing van voldoende fietsenrekken, zeker gezien de enorme aantrekkingskracht van de buurt voor fietsende bezoekers en studenten.
 5. Aandacht voor vuil op straat. Er was een roep om beter handhaven en/of plaatsing van ondergrondse vuilcontainers zonder dat dit overigens tot nieuw overlast leidt.

 

 1. Verkeer

Vrijwel alle opmerkingen hadden te maken met het autoluw maken van de stad ten bate van fietsers en fietspaden, tegengaan van (te) hard rijdend verkeer (naar max 30 km per uur, maar in ieder geval handhaven!), tegengaan van sluipverkeer en onnodig verkeer over Weesperstraat en aansluitende wegen.

 1. Veiligheid

 

 1. Aandacht voor trottoirs die nu door horeca en fietsen vaak geblokkeerd
 2. Aandacht voor veiligheid op en rond fietspaden (scooters, appende/bellende fietsers etc.)

 

 1. Voorzieningen

De belangrijkste opmerkingen betroffen het in stand houden, en helaas eerder: terugbrengen van voorzieningen die nu eenmaal in een buurt thuishoren: winkels, sportvoorzieningen, broedplaatsen, medische voorzieningen.

Kenmerkend is  dat een attitude gevraagd wordt waarbij buurtbelangen belangrijker gevonden worden dan financiële economische overwegingen van investeerders en namens hen opererende politici. Wellicht dat deze behoefte de uitslag van de verkiezingen ook beïnvloed heeft.

Tenslotte vroeg de voorzitter van de Vrienden van de Plantage om medewerking bij de instandhouding van het Plantage Weesperbuurtfeest. Dat heeft zeker geholpen! Het zal dit, en waarschijnlijk ook komende jaren doorgang kunnen vinden .

Hoe verder:

De verkiezingsuitslagen onderschrijven de prioriteiten die ook voor de bewoners van de Plantage Weesperbuurt gelden.

Voor de Plantage Weesperbuurtvereniging geldt dat dezelfde prioriteiten ook richtinggevend zullen zijn voor haar handelen en stellingnames.  Zij wil dit doen door het ondersteunen van acties die buurtbewoners zelf opstarten, maar ook door het actief beïnvloeden van het stadsbestuur: het tijdig  doen van voorstellen in de besluitvorming tot en met het participeren in (bezwaar)procedures.

Activiteiten zijn o.a.

– adviseren en ondersteunen met raad en/of daad van buurtbewoners
– actief onderhouden van contact met bestuurders, partijen en ambtenaren en andere in de
buurt actieve organisaties en netwerken
– zelf actief beïnvloeden van besluitvorming vooraf en waar nodig formeel in procedures een
actieve rol nemen.

Naast bovenstaande zal de Plantage Weesperbuurtvereniging taken op het gebied van  de herdenkingen en kransleggingen vanuit het verleden blijven uitvoeren.
Zij doet dat in nauwe samenwerking met o.a. het Plantage Weesperbuurt  Overleg (PWO) en de Buurt Organisatie 1018, maar kan ook zelfstandig optreden.

Relatie met het stadsbestuur, politieke partijen en ambtelijk apparaat  moet weer opnieuw vormgegeven worden sinds het het besluit tot invoering van het nieuwe bestuursmodel, waardoor nog niet overal helder is wie waarvoor verantwoordelijk is. Datzelfde geldt voor de hernieuwde relaties tussen hen en PWO en BO1018 en PWBV.

Daarnaast streeft de Plantage Weesperbuurt naar een verbreding van de basis door vergroten van het aantal leden, van het aantal actieve leden en een steviger relatie met in de buurt werkzame organisaties, bedrijven en instellingen.